Flex City reactie MAD

Inspraak Flex City – R. Paré – MAD emergent art center

Flex City – Commissie Raad Eindhoven 10 09 2013

Dames en heren,

Ik wil een korte reactie geven op het voorliggende concept  “Flex City”, mede in relatie tot de Metavisie Kunst en Cultuur en Cultuur Totaal.

Ik ben directeur van MAD emergent art center, al 18 jaar actief in de sector technologie en kunst, en ik ben verheugd dat deze innovatieve nota ter discussie staat.

De gewenste en beoogde toename van integratie en participatie van kunst en cultuur in de samenleving, economie en onderwijs is gebaat bij openbare discussies.
Door het uitwisselen van informatie, ideeën, meningen worden mensen betrokken en meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen.

Daar ligt onder meer de aanleiding om hier nu een bijdrage te leveren.

De ontwikkeling van Cultuur Totaal en de Metavisie hebben steeds onze instemming en enthousiaste deelname aan de ontwikkeling ervan gekend. De uitwerking van deze inhoudelijke visies in een implementatieplan heeft nu geresulteerd in het concept Flex City.

De tijdgeest klinkt door in deze visies, maar de tijdgeest is ook de alsmaar voortdurende innovatie en ontwikkeling, die niet stilstaat bij een visie.
Wij zijn daarom enigzins verbaasd dat de invoering van de beleids-transities zoveel tijd neemt, gezien de lange geschiedenis van Cultuur Totaal, dat al in 2008 is vastgesteld door de raad.

Vandaag de dag betekent innovatie ook dat er snel wordt ingespeeld op kansen en ontwikkelingen. In de ontwikkeling van software en van produkten heeft sinds circa 2000 een ware revolutie plaatsgevonden: in plaats van lineaire processen is overgegaan op Agile ontwikkeling, wat zoveel betekent als behendig en lenig.

Wil de kunst en cultuursector zich staande houden en ontwikkelen in een samenleving die zich bedient van communicatiemiddelen en informatiekanalen die snel, flexibel en multicultureel zijn, zal zij zich moeten aanpassen aan deze omstandigheden.

De door sommigen geconstateerde conservatieve natuur van de cultuur sector, wordt echter ongewild geholpen door een overheid die hen daarbij blijkbaar niet het vuur aan de schenen legt…

Laat het duidelijk zijn: ik ben vóór een genereuze opstelling van de overheid ten aanzien van de kunst en cultuur. De kwaliteiten die deze sector vertegenwoordigd zijn niet eendimensionaal uit te drukken in economische termen. Kunst en cultuur zijn van groot belang voor de kwaliteit en duurzaamheid van de samenleving. Juist ook om tegenwicht te kunnen bieden aan technologisering en robotisering.

De High Tech cultuur van Brainport heeft noodzakelijk – in haar duurzame ecosysteem – behoefte aan een complementaire kracht die de humanitaire waarden inhoud en betekenis geeft. Sterker nog: de high tech industrie kan meer dan nu het geval is worden geïnspireerd en bevraagd door de kunst en cultuur beoefenaars.

De kunst en cultuur, die verheffing van de mens boven de natuur belichaamd, wordt nu in een nieuwe rol óók hoeder van de menselijke maat en de ethische en humane waarden in de wereld van technologisering en robotisering.

Hierin is een pro-actieve opstelling van de locale overheid onmisbaar, en is de cultuursector een belangrijke factor en sparring partner van de overheid in deze voortdurende ontwikkeling.

We hebben allemaal te maken met een samenleving die sneller veranderd dan verwacht.
ICT, Nanotechnologie, Robotica, Bio-technologie, maar ook Virtual Reality, nieuwe media en sensortechnologie vragen om duiding, vocabulair en maatvoering binnen menselijke maatstaven. Privacy, security en mediawijsheid staan hoog op de agenda.

Waar we als samenleving nood aan hebben zijn slimme oplossingen, sociale creativiteit, bottom-up innovatie, en wel als onderdeel van onze inclusieve samenleving, waarin minder vaardige groepen worden meegenomen en gerespecteerd.

De groter wordende kloof tussen voorlopers in technologische ontwikkelingen en de achterblijvers is een serieus probleem. Hierin speelt kunst en cultuur een natuurlijke rol: de spiegel, de uitdaging, de confrontatie, de reflectie, de filosofie, de theorie, de participatie wordt ingevuld door theatermakers, schrijvers, schilders, filmmakers, mediakunstenaars en meer.

Het is noodzakelijk de stad Eindhoven schatplichtig te noemen om in de wereld van technologisering de intrinsieke kunst hiermee te laten vervlechten. Ik roep u daarom op om kunst te betrekken bij uw beleid, in concept, in ontwikkeling en in uitvoering.

De initiatieven en ontwikkelingen die de samenhang tussen kunst en technologie werkelijk vorm geven zijn de wegbereiders voor een nieuwe samenleving, waarin de kennis en de emotie een gelukkig huwelijk aangaan. In feite zijn hierbij STRP festival, GLOW, de Design Academy, de TU/e Industrial Design, Philips Design, Baltan en MAD de trekkers van een nieuwe realiteit.

Daarmee wil ik afsluitend aanbevelen om de kunsten uiterst serieus te nemen in hun belang voor een gezonde en duurzame samenleving. Durf hierin meer en sneller te innoveren. Geef cultuur ruimtelijke, facilitaire en financiële ruimte, en er ontstaan mooie dingen.