Codes beleid en toepassing MAD emergent art center 

update 20240102

 De Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie worden door MAD emergent art center onderschreven en toegepast. Op welke manier we dat doen staat in deze toelichting.

Governance Code

Als kleine culturele organisatie heeft MAD emergent art center een bestuur-directie-model.
De directeur wordt benoemd en aangestuurd door het bestuur.
De principes worden toegepast op de volgende wijze:

WAARDE SCHEPPEN VOOR EN IN DE SAMENLEVING
MAD emergent art center realiseert haar maatschappelijke doelstelling door innovatief culturele waarde te creëren, over te dragen en te bewaren.
Dit is de kern van onze visie en missie. Er is een professionele directeur in loondienst. De maatschappelijke doelstelling wordt gerealiseerd door de projecten en faciliteiten in het MADlab.

INTEGER EN ROLBEWUST HANDELEN
Bestuursleden en directieleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Bestuur en directie zijn onafhankelijke professionals die integer handelen. Er wordt alert gelet op het afwezig zijn van belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen. De personalia zijn gepubliceerd op de website en de CV’s zijn op LinkedIn gepubliceerd.
Het bestuur verdeeld de taken en bevoegdheden op zorgvuldige wijze, en wijzen elkaar op het belang hiervan.

ZORGVULDIG BESTUREN
Het bestuur vergaderd ca zes maal per jaar met de directie en bespreekt de gang van zaken bij de organisatie, het functioneren en de resultaten.
Er wordt een helder beleid gevoerd ten aanzien van mensen en middelen, hetgeen in het jaarverslag wordt gerapporteerd.
Het bestuur van de stichting MAD emergent art center is onafhankelijk en zorgt voor deskundigheid en diversiteit.
MAD emergent art center kent een bestuur-directie-model waarbij de directie verantwoordelijk is is voor de uitvoering, en het bestuur van ten minste drie personen toezicht houdt.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Fair Practice Code

MAD emergent art center stelt zich ten doel de principes van de code toe te passen door het beloningsbeleid hierop te sturen. Wij zijn als artistiek/culturele organisatie ons bewust en van harte bezig om de honoraria en vergoedingen volgens de professionele normen uit te voeren.

Per project wordt beoordeeld waar ruimte is voor solidariteit en fair sharing. Voor publieksevenementen hanteren wij waar mogelijk het principe van shared revenu. Beloningsbeleid is in overeenstemming met redelijke en eerlijke tarieven.
Waar relevant worden auteursrechten duidelijk en billijk afgesproken. De gegevens over de bedrijfsvoering worden publiek gedeeld door publicatie op de website.
MAD emergent art center is een ANBI geregistreerde instelling en rapporteert conform deze regeling op de website.

Waar mogelijk wordt geïnvesteerd in duurzaamheid van de ontwikkeling van de werkenden.
Diversiteit is een vanzelfsprekende beleidsrichting, die zich uit in een grote diversiteit onder medewerkers, doelgroepen en partner-organisaties.
We zorgen voor onderling vertrouwen en transparantie in de relaties met elkaar.

Code Diversiteit en inclusie

MAD emergent art center is een op diversiteit gerichte organisatie en draagt dat onder meer uit door medewerkers en betrokkenen en publiek te adresseren dat bestaat uit alle lagen van de bevolking en met een grote diversiteit aan achtergronden.
MAD emergent art center heeft een deel van de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, en vanuit verschillende culturele achtergronden, inclusief mensen met immigratie achtergrond, en mensen met beperkingen.

Ook bij het werven van deelnemers en publiek aan activiteiten wordt een actief multi-cultureel beleid gevoerd en zijn praktisch alle activiteiten meertalig qua opzet en communicatie.
De samenstelling van het bestuur is nog niet optimaal divers maar hieraan wordt gewerkt om in de komende tijd te diversificeren.

We hebben in de programmering en beleid grote aandacht voor inclusiviteit omdat we juist uitdragen de waarde hiervan als onderdeel van onze motivatie te zien.
Door internationaal actief te samenwerken leren we dit steeds beter.